Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies pro reklamu. Další informace Souhlasím
Blog post image

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Crypto Technologies s.r.o.

IČO: 06846963, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290051 (dále jen „Crypto Technologies“)

pro prodej a nákup Digitálních měn (v níže uvedeném smyslu) prostřednictvím webových stránek https://www.instacoin.cz

1. Definice

 1. „Podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Provozovatele a Klienta v rámci obchodování s Digitální měnou.
 2. „Provozovatelem“ se rozumí společnost Crypto Technologies.
 3. „Klientem“​ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, nebo právnická osoba, která je návštěvníkem, objednatelem a/nebo příjemcem jakékoliv služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím webových stránek https://www.instacoin.cz.
 4. „Digitální měnou“ ​se rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta; pro účely těchto Podmínek se za Digitální měnu považuje zejména Bitcoin, Litecoin a Ethereum.
 5. „Smluvními stranami“ se rozumí Provozovatel a Klient společně, „Smluvní stranou“​ se rozumí, dle kontextu, Provozovatel nebo Klient jednotlivě.
 6. „Smlouvou“ ​ se rozumí smlouva o nákupu nebo prodeji Digitální měny podle aktuálních kurzů Provozovatele, uzavřená mezi Smluvními stranami prostřednictvím webových stránek https://www.instacoin.cz, jíž se jedna Smluvní strana zavazuje, že druhé Smluvní straně odevzdá Digitální měnu, která je předmětem nákupu nebo prodeje, a druhá Smluvní strana se zavazuje, že Digitální měnu převezme a zaplatí za ni první Smluvní straně kupní cenu. Proces uzavření Smlouvy je završen zasláním potvrzení Provozovatele o akceptaci objednávky a přijetí plnění Klienta.
 7. „Webovými stránkami“ se rozumí​ ​ web​ ​ ve vlastnictví​ ​ Provozovatele umístěný pod doménou​ ​ www.instacoin.cz, který má charakter autorského díla a databáze a Provozovatel k němu vykonává veškerá majetková práva; obsah Webových stránek nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem písemně souhlas.
 8. „Směnou“​ se rozumí nákup a/nebo prodej Digitální měny uskutečněný na základě Smlouvy.
 9. „Občanským zákoníkem“ ​se rozumí​ ​ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 10. „​AMLZ​ “ se rozumí zákon č. 253/2008​ Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 11. „​GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti 25. května 2018.
 12. „​ZOOU“ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 13. „​ Úřadem​ “ se rozumí Finanční analytický úřad se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1.

2. Úvodní ustanovení

 1. Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
 2. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou pro Smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu až do doby úplného vypořádání všech závazků a pohledávek vzniklých mezi Provozovatelem a Klientem.
 3. Podmínky se obecně vztahují rovněž na případy, kdy je objednatelem a/nebo příjemcem služeb poskytovaných Provozovatelem fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba. V těchto případech je však aplikace některých ustanovení Podmínek ze zákona nebo z povahy věci vyloučena.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat znění Podmínek, a to především z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s Digitální měnou, za účelem umožnění řádného fungování Webových stránek nebo řádného poskytování služeb Provozovatelem. O každé změně či doplnění Podmínek bude Provozovatel Klienta informovat zpravidla alespoň 1 měsíc před jejich plánovaným datem účinnosti, ledaže to nebude z důvodů hodných zřetele možné, tyto změny a doplnění nabývají platnosti a účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění na Webových stránkách, od kterého jsou pro Smluvní strany závazné. Pokud klient se změnou či doplněním Podmínek nesouhlasí, je jeho povinností přestat využívat Webové stránky, v opačném případě totiž jejich dalším využíváním změny či doplnění přijímá.

3. Rizika obchodování

 1. Digitální měna není v České republice zákonnou měnou, neboť není regulována právními předpisy upravujícími měny a zákonná platidla a/nebo platební služby (zejména zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, ani zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů), a obchodování s Digitální měnou nepodléhá tedy povolení, regulaci ani dohledu České národní banky.
 2. Klient bere na vědomí, že současná právní úprava Digitální měny je pouze dílčí a neúplná, přičemž tento stav, stejně jako výklad dosud platných právní norem, se může v budoucnu změnit, a zavazuje se tyto změny, jakož i s nimi spojené úpravy těchto Podmínek, plně respektovat.
 3. Klient si je plně vědom veškerých rizik spojených se Směnami, charakterem a způsobem uchovávání Digitální měny, zejména bere v úvahu nebezpečí fluktuace ceny a hodnoty Digitální měny a s tím související možnost výrazných zisků i ztrát investic, a to i v rámci krátkého časového intervalu.
 4. Klient dále potvrzuje, že přestože je záměrem Provozovatele poskytovat na Webových stránkách pouze přesné, včasné a úplné informace, nemusí tomu tak vždy být. Webové stránky mohou obsahovat například technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Ve snaze poskytnout Klientovi co nejúplnější a nejpřesnější informace mohou být tyto informace v rozsahu povoleném závaznými právními předpisy občas upraveny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění, včetně informací o našich zásadách, produktech a službách. Proto byste si měli veškeré informace ověřit, než na ně budete spoléhat, a veškerá rozhodnutí založená na informacích obsažených na Webových stránkách jsou učiněna výhradně na Vaši odpovědnost a Provozovatel za ně nikterak neručí. Odkazy na materiály třetích stran (včetně, mimo jiné, webových stránek) jsou uvedeny pouze pro Váš komfort a potvrzujete, že rozumíte tomu, že nad nimi Provozovatel nevykonává žádný dohled. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Provozovatel není odpovědný za jakýkoliv aspekt informací, obsahu nebo služeb obsažených v materiálech třetích stran a nebo na webových stránkách třetích stran, které jsou k dispozici nebo jejichž odkaz je dostupný z Webových stránek.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za výkyvy v ceně a hodnotě Digitální měny, za snížení či ztrátu důvěryhodnosti, anonymity či jiného kladně hodnoceného atributu Digitální měny, ani za změny právní úpravy v oblasti obchodování s Digitální měnou.
 6. Klient prohlašuje, že před navázáním smluvního vztahu s Poskytovatelem zodpovědně zvážil své schopnosti posoudit veškerá rizika spojená s Digitální měnou a Směnami popsaná v tomto článku, jakož i své majetkové, finanční a investiční možnosti, a tato rizika dobrovolně a v plném rozsahu přijímá.
 7. Klient bere na vědomí, že připsáním Digitální měny na účet elektronické peněženky uvedený Klientem ze strany Provozovatele se stává Směna nevratnou, a tudíž konečnou.

4. Identifikace a kontrola Klienta podle AMLZ

 1. Provozovatel je osobou povinnou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) AMLZ, a je proto povinen postupovat v souladu s tímto zákonem.
 2. Provozovatel jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 7 AMLZ identifikaci Klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota Směny (obchodu) překročí částku 1.000 EUR za období jednoho (1) kalendářního měsíce, bez ohledu na tento limit rovněž vždy, pokud jde o podezřelý obchod, či vznik obchodního vztahu. Hodnoty jednotlivých obchodů se pro účely posouzení dosažení výše uvedeného limitu sčítají pro jednotlivé Klienty, účty, jakož i e-mailové adresy.
 3. Klient bere na vědomí, že Provozovatel může pro jednotlivé typy jím poskytovaných obchodů stanovit na základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede identifikaci Klienta, přičemž tato hodnota může být i nižší než částka 1.000 EUR.
 4. Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, nebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. Obchod se považuje za podezřelý vždy, pokud se Klient odmítá podrobit kontrole, jak je popsána níže.
 5. Identifikace Klienta se provádí v souladu s ustanovením § 8 AMLZ následovně:
  • při identifikaci Klienta, který je fyzickou osobou, Provozovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti;
  • při identifikaci Klienta, který je právnickou osobou, Provozovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.
 6. V rámci identifikace Klienta Provozovatel zjistí a zaznamená, zda Klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 7. Při dalších obchodech s Klientem, který byl již identifikován podle odst. 5., ověří Provozovatel vhodným způsobem totožnost konkrétní jednající fyzické osoby.
 8. V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech Provozovatel kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů Klienta.
 9. Klient poskytne Provozovateli informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Provozovatel může pro účely AMLZ takto získané informace zpracovávat.
 10. Identifikační údaje jsou poskytovány především vyplněním a odesláním objednávkového a/nebo registračního formuláře a předložením požadovaných dokladů a dokumentů.
 11. Na žádost Provozovatele může první identifikaci Klienta provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy. Provozovatel nemusí provést identifikaci Klienta, jestliže byla provedena úvěrovou nebo finanční institucí, pokud tuto identifikaci převezme.
 12. Provozovatel jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 9 AMLZ kontrolu Klienta před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 10.000 EUR nebo vyšší, jde-li o podezřelý obchod, a při vzniku obchodního vztahu, a to před uskutečněním obchodu, i v době trvání obchodního vztahu.
 13. Kontrola zahrnuje získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, zjišťování vlastnické a řídící struktury Klienta a jeho skutečného majitele, pokud je Klientem právnická osoba, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele, průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.
 14. Klient bere na vědomí, že Provozovatel může pro jednotlivé typy jím poskytovaných obchodů stanovit na základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede kontrolu Klienta, přičemž tato hodnota může být i nižší než částka dle odst. 12.
 15. Klient je povinen poskytnout Provozovateli informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů.
 16. Provozovatel odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu nebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační povinnost a Klient se odmítne podrobit identifikaci, nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, nebo pokud z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu Klienta, nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů.
 17. Zjistí-li Provozovatel podezřelý obchod, oznámí to Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem.
 18. Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladnou realizací obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, Provozovatel může vyřídit objednávku Klienta týkající se podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu Úřadem.
 19. Klient bere na vědomí, že hrozí-li nebezpečí ve smyslu odst. 18. a šetření podezřelého obchodu si pro složitost vyžaduje delší dobu, Úřad může rozhodnout (i) o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění příkazu Klienta, (ii) o odložení splnění příkazu Klienta nebo (iii) o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu, u Provozovatele.
 20. V mezích tohoto článku provádí Provozovatel identifikaci a kontrolu Klienta způsoby a prostředky, jak jsou popsány v článku 5.

5. Registrace a verifikace Klienta

 1. Klient může provést objednávku nákupu či prodeje Digitální měny bez registrace nebo s registrací.
 2. Možnost provedení objednávky bez registrace je limitována souhrnem hodnoty objednávek Klienta, který nesmí překročit částku ve výši 1.000 EUR za období jednoho (1) měsíce.
 3. Dosáhne-li souhrn hodnoty objednávek Klienta za období jednoho (1) měsíce částku ve výši 1.000 EUR, je Klient oprávněn provést další objednávku pouze s registrací.
 4. Při základní registraci Klient za účelem verifikace vyplní požadované údaje na svém profilu (včetně telefonického kontaktu) a předloží Provozovateli následující dokumenty (i) průkaz totožnosti obsahující oficiálně potvrzené základní údaje o Klientovi, zejména jeho celé jméno, fotografii, pohlaví a datum a místo narození, a (ii) hlavičku výpisu z bankovního účtu Klienta, který má být použit ke splnění závazků ze Smlouvy, z něhož bude patrno číslo bankovního účtu, totožnost Klienta a finanční instituce. Výše uvedené dokumenty poskytne Klient k nahlédnutí v originále nebo je zašle elektronickou formou v kvalitní, čitelné a barevné fotokopii. Klient bere na vědomí, že součástí verifikace může být i telefonické kontaktování Klienta Provozovatelem za účelem ověření poskytnutých údajů.
 5. Shledá-li Provozovatel v základní registraci provedené Klientem jakékoliv nedostatky, je oprávněn požádat Klienta o jejich neprodlené odstranění, a to i opakovaně, dokud nebude základní registrace považována za vyhovující smluvním podmínkám a zákonným požadavkům.
 6. Po schválení základní registrace může Provozovatel na základě svého uvážení přistoupit k vyššímu stupni ověření poskytnutých údajů. Učiní tak přitom vždy, jsou-li dány podmínky podle čl. 4. odst. 12 Podmínek. V takovém případě Klient předloží Provozovateli následující dokumenty: (i) fotografii znázorňující Klienta a jeho průkaz totožnosti (tzv. ID selfie), a (ii) doklad prokazující původ prostředků, které mají být předmětem Směny (např. daňové přiznání, doklad o příjmu, účetní závěrku, smlouvu o úvěru, darovací smlouvu, usnesení soudu ve věci dědictví apod.); tento doklad může být v případě, že jej nelze z objektivních důvodů doložit, nahrazen odpovídajícím čestným prohlášením Klienta. Výše uvedené dokumenty poskytne Klient k nahlédnutí v originále nebo je zašle elektronickou formou v kvalitní, čitelné a barevné fotokopii.

6. Objednávka

 1. Veškeré nabídky prodeje a/nebo nákupu Digitální měny uveřejněné Provozovatelem na Webových stránkách jsou pouze informativního charakteru a považují se výhradně za výzvu k podávání nabídek. Veškeré objednávky Klientů se považují výhradně za návrh na uzavření Smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít s Klientem Smlouvu na základě své nabídky zveřejněné na Webových stránkách, a to i poté, kdy Klient zadal objednávku.
 2. Předpokladem uzavření Smlouvy je zejména (i) na straně Klienta: vyplnění a odeslání objednávkového formuláře na Webových stránkách, poskytnutí požadovaných dokumentů a součinnosti, poskytnutí plnění v souladu s potvrzenou objednávkou, (ii) na straně Provozovatele: zaslání potvrzení objednávky spolu s Pokyny (jak jsou níže definovány v odst. 6.) na e-mailovou adresu Klienta a zaslání akceptace objednávky na e-mailovou adresu Klienta.
 3. Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky (uvádějící podmínky Směny včetně závazného kurzu) Provozovatelem Klientovi, kterou Provozovatel učiní na základě připsání plnění Klienta, v souladu s Pokyny obsaženými v potvrzení objednávky, ve prospěch Provozovatele. Klient tímto výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
 4. Vlastnické právo k předmětu Směny (tj. k Digitální měně v případě jejího nákupu Klientem nebo k částce odpovídají kupní ceně Digitální měny v případě jejího prodeje Klientem) přechází na Klienta okamžikem připsání protiplnění Provozovatele v souladu s akceptovanou objednávkou ve prospěch Klienta. Ustanovení odst. 1. poslední věty tím není dotčeno.
 5. Klient provede objednávku vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Webových stránkách. Odpovídá přitom za pravdivost, správnost a úplnost údajů, které uvedl v objednávce. Má se za to, že tyto údaje odpovídají skutečnosti, a Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy vzniklé v důsledku jakýchkoliv chyb a nedostatků v poskytnutých údajích.
 6. Po provedení objednávky zašle Provozovatel Klientovi e-mailem akceptaci objednávky spolu s pokyny obsahujícími instrukce pro poskytnutí plnění (tj. úhradu kupní ceny Digitální měny nebo složení Digitální měny na účet elektronické peněženky) (dále jen „​Pokyny​“).
 7. Poskytne-li Klient plnění v souladu s Pokyny, Provozovatel poskytne adekvátní protiplnění v souladu s čl. 8. odst. 7.
 8. Klient je oprávněn zrušit objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře, a to až do okamžiku připsání jím poskytnutého plnění ve prospěch Provozovatele. Provozovatel je oprávněn zrušit objednávku prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Klientovi, a to až do okamžiku připsání jím poskytnutého plnění ve prospěch Klienta.
 9. V případě, že mezi zadáním objednávky Klientem a akceptací objednávky Provozovatelem dojde ke změně ceny Digitální měny o více než 10 % oproti její původní hodnotě, bude objednávka považována za zrušenou, ledaže s novým kurzem udělí Klient souhlas. 
 10. Nemá-li Provozovatel zájem pozastavenou objednávku vyřídit, zašle Klientovi e-mail s novými Pokyny. Neposkytne-li Klient plnění v souladu s novými Pokyny, považuje se pozastavená objednávka marným uplynutím lhůty k plnění stanovené novými Pokyny za zrušenou.

7. Cenové podmínky, slevy a výhody

 1. Cena Digitální měny je zveřejněna na Webových stránkách a je Provozovatelem průběžně aktualizována s ohledem na vývoj tržních podmínek a dalších cenových vlivů. 
 2. Výše ceny Digitální měny je uvedena včetně všech souvisejících sazeb a poplatků, není-li dále uvedeno jinak, je platná po dobu jejího zobrazení na Webových stránkách a Provozovatel je oprávněn ji kdykoliv měnit. Právo Smluvních stran uzavřít Smlouvu za individuálních vzájemně odsouhlasených podmínek tím není dotčeno.
 3. V ceně Digitální měny jsou zahrnuty tzv. relativní poplatky (tj. marže Provozovatele), jejichž výše se stanoví na základě koeficientů, burzovních kurzů a další ekonomických kritérií a může být kdykoli změněna. Výše relativních poplatků se považuje za obchodní tajemství Provozovatele.
 4. Provozovatel může Klientům poskytnout slevy, případně další výhody, pokud jsou zveřejněna na Webových stránkách (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být kdykoli rozhodnutím Provozovatele změněna. Slevy jsou poskytovány zejména v závislosti na objemu Směn realizovaných Klientem a jsou automaticky zohledněny v potvrzení objednávky. Provozovatel může na základě svého uvážení a s přihlédnutím k okolnostem daného obchodu poskytnout rovněž další slevy nad rámec Pravidel.

8. Platební podmínky

 1. Klient se zavazuje (i) uhradit cenu Digitální měny výhradně bezhotovostním převodem z bankovního účtu, který je veden na jeho jméno nebo k němuž má dispoziční právo, nebo vkladem hotovosti ve svém vlastnictví na přepážce banky, a (ii) nabízet a prodávat Provozovateli výhradně Digitální měnu ve svém vlastnictví vedenou na účtu své elektronické peněženky. Nesplnění podmínek podle předchozí věty se považuje za závažné porušení Smlouvy a Provozovatel neodpovídá za žádné újmy vzniklé v jeho důsledku na straně Klienta nebo třetí osoby.
 2. Klient vyplní při úhradě ceny Digitální měny bankovní zprávu pro Provozovatele jakožto příjemce platby. V opačném případě je vyloučeno prodlení Provozovatele s poskytnutím protiplnění ve smyslu čl. 6. odst. 7., a to až do doby spárování platby s objednávkou.
 3. Klient uhradí kupní cenu Digitální měny na účet Provozovatele dle Pokynů. Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije. Závazek Klienta k úhradě kupní ceny se považuje za splněný připsáním platby v interním systému Provozovatele, který je napojen na bankovní účet Provozovatele a automaticky aktualizován v souladu s ním, a následným zasláním potvrzení Provozovatele o této skutečnosti Klientovi.
 4. Klient vloží Digitální měnu na účet elektronické peněženky Provozovatele dle Pokynů. Závazek Klienta k dodání Digitální měny se považuje za splněný připsáním příslušné částky Digitální měny v interním systému Provozovatele, který je napojen na účet elektronické peněženky Provozovatele a automaticky aktualizován v souladu s ním, a následným zasláním potvrzení Provozovatele o této skutečnosti Klientovi. 
 5. Neučiní-li Provozovatel potvrzení ve smyslu odst. 3. a/nebo 4. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů, po připsání platby a/nebo Digitální měny na příslušný účet, je Klient oprávněn požadovat po Provozovateli zrušení objednávky a vrácení poskytnutého plnění, nebo zaslání nových Pokynů zohledňujících aktuální ceny Digitální měny, a to i v případě, že jsou nové podmínky Směny pro Provozovatele méně výhodné než podmínky původní.
 6. Pokud je závazek Klienta k úhradě kupní ceny Digitální měny splněn dle Pokynů, odešle Provozovatel neprodleně, nejpozději do tří (3) dnů, objednanou Digitální měnu na účet elektronické peněženky Klienta, uvedený jím v objednávce. Pokud je závazek Klienta ke složení Digitální měny na účet elektronické peněženky Provozovatele splněn během stanovené lhůty k plnění, odešle Provozovatel neprodleně, nejpozději do tří (3) dnů, částku odpovídající kupní ceně Digitální měny na bankovní účet Klienta, uvedený jím v objednávce. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Provozovatele ve prospěch bankovního účtu Klienta. Digitální měna se považuje za dodanou dnem odeslání příslušné částky Digitální měny na účet elektronické peněženky Klienta.
 7. Provozovatel přitom neodpovídá za prodlení způsobené v důsledku zásahu vyšší moci nebo jiných okolností nezávislých na jeho vůli (např. výluky na straně banky, výpadky systému apod.).
 8. V případě, že Klient poskytne vyšší plnění oproti Pokynům, Provozovatel jej bude o této skutečnosti informovat e-mailem neprodleně po zjištění a současně mu může Provozovatel nabídnout odpovídající navýšení protiplnění, popřípadě rozdíl oproti plnění uvedenému v Pokynech Klientovi vrátí.

9. Odstoupení od Smlouvy

 1. Klient nemůže odstoupit od Smlouvy na základě ustanovení § 1837 písm. b) občanského zákoníku, neboť předmětem Smlouvy je dodávka Digitální měny, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Právo na odstoupení od Smlouvy v případech, kdy nedojde ze strany Provozovatele k plnění dle uzavřené Smlouvy, dojde jen k plnění částečnému nebo k plnění za jiných než dohodnutých podmínek, nebo v dalších případech uvedených v Podmínkách, tím není dotčeno.
 2. Provozovatel může odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu kdykoli až do okamžiku, než je předmět objednávky dodán Klientovi, a to zejména:
  • z důvodu nemožnosti splnit svůj závazek vůči Klientovi pro nedostatečnou likviditu, přerušení dodávky elektrického proudu či internetového připojení, omezení přístupu k bankovnímu účtu, přerušení provozu burzy Digitální měny nebo v případě zásahů vyšší moci;
  • z důvodu podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve smyslu AMLZ ve spojení s článkem 4.;
  • z důvodů nenadálých změn okolností spočívajících v kurzových výkyvech ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku;
  • z důvodů neuváženého, zbytečně zatěžujícího či obstrukčního jednání Klienta (např. opakované zadávání a neuhrazení objednávek, administrativní zatěžování opakovanými objednávkami v krátkém časovém sledu apod.); nebo
  • z důvodu nesplnění náležitostí platby provedené Klientem, a to především neuvedení účelu platby v poznámce pro příjemce (např. poznámka ve znění „nákup Bitcoinů od Crypto Technologies“ apod.).
 3. V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší. Klient vrátí Provozovateli na jeho bankovní účet nebo na účet jeho elektronické peněženky od něj přijaté plnění nejpozději do tří (3) pracovních dnů od účinnosti odstoupení. Provozovatel vrátí Klientovi na jeho bankovní účet nebo na účet jeho elektronické peněženky od něj přijaté plnění nejpozději do tří (3) pracovních dnů od účinnosti odstoupení nebo ode dne vrácení protiplnění Provozovatele Klientem, podle toho, který okamžik nastane později. Náklady spojené s vrácením poskytnutého plnění nese Smluvní strana, k jejíž tíži lze přičíst důvody vedoucí k odstoupení.

10. Další práva a povinnosti

 1. Klient je povinen při užívání Webových stránek dodržovat obecně závazné právní předpisy a Podmínky, jakož i respektovat práva Provozovatele i třetích osob. Klient se zejména zavazuje, že nebude:
  • užívat Webové stránky způsobem způsobilým poškodit Provozovatele, ostatní Klienty a/nebo třetí osoby;
  • pozměňovat obsah Webových stránek, jakkoliv do nich zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;
  • používat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování Webových stránek;
  • získávat neoprávněně osobní údaje jiných Klientů nebo skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství Provozovatele; a
  • používat nezabezpečený e-mail či sdělovat přístupové heslo ke svému účtu jakýmkoli třetím osobám.
 2. Klient nese odpovědnost za jakoukoliv újmu či škodu vzniklou v důsledku jeho konání či opomenutí, které je v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými právními předpisy, Podmínkami a Smlouvou.
 3. Klient je oprávněn:
  • spravovat svůj klientský účet, zejména si určit (případně měnit) přístupové heslo ke svému účtu, frekvenci zasílání informačních e-mailů o stavu zpracování objednávky a vyřizování Směny a další nastavitelné parametry;
  • obracet se kdykoli prostřednictvím e-mailové a v pracovní době (viz odst. 4) prostřednictvím telefonické komunikace na klientskou podporu Provozovatele, která mu poskytne potřebné informace, návody a doporučení a zabezpečí mu další pomoc nezbytnou pro využívání služeb Provozovatele, a to v českém, anglickém či ruském jazyce, podle aktuální dostupnosti pracovníků Provozovatele;
  • obracet se prostřednictvím e-mailové adresy info@instacoin.cz na Provozovatele s případnými stížnostmi ohledně zpracování objednávek a vyřizování Směn, které Provozovatel vyřídí v přiměřené lhůtě, a sdělení o způsobu řešení zašle Klientovi na jeho e-mailovou adresu; a
  • reklamovat Směnu v případech a způsoby stanovenými Podmínkami, jakož i obecně závaznými právními předpisy.
 4. Klient bere na vědomí, že Provozovatel zajišťuje zpracování objednávek a vyřizování Směn především v pracovní době od 9 - 17 h, a to včetně víkendů a státních svátků. O víkendech a státních svátcích může být však zpracování objednávek a vyřizování Směn zpomaleno či omezeno.
 5. Klient dále potvrzuje a souhlasí, že je výhradně jeho povinností určit, zda a do jaké míry se na něj může vztahovat jakákoliv daňová povinnost v souvislosti s užíváním Webových stránek.
 6. Klient není oprávněn převést ani postoupit svá práva, licence, nároky a/nebo povinnosti vyplývající z a/nebo související s těmito Podmínkami komukoli jinému. Provozovatel je oprávněn kdykoli převést nebo postoupit svá práva, licence, nároky a/nebo povinnosti vyplývající z a/nebo související s těmito Podmínkami, a to i v rámci fúze, akvizice nebo jiné majetkové reorganizace Provozovatele, a to za toho předpokladu, že tento převod, postoupení nebo reorganizace nemají materiálně nepříznivý dopad na kvalitu služeb poskytovaných Klientovi.

11. Omezení odpovědnosti Provozovatele

 1. Provozovatel garantuje Klientovi, že bude Směna provedena nebo bude objednávka zrušena. Směna se považuje za dokončenou okamžikem odeslání Digitální měny na účet elektronické peněženky uvedený Klientem v objednávce nebo okamžikem odeslání částky odpovídající kupní ceně Digitální měny na bankovní účet uvedený Klientem v objednávce.
 2. Pokud nemůže být Směna z jakéhokoli důvodu dokončena poté, co již Klient poskytl plnění podle Pokynů, bude Klientovi částka kupní ceny Digitální měny připsaná na bankovní účet Provozovatele nebo Digitální měna připsaná na účet elektronické peněženky Provozovatele zaslána neprodleně zpět na bankovní účet nebo účet elektronické peněženky, ze kterých bylo plnění poskytnuto. Ustanovení čl. 9. odst. 3. se použije obdobně.
 3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu vzniklou Klientovi v důsledku nedbalosti Klienta či třetí osoby nebo v důsledku jejich úmyslného jednání v rozporu dobrými mravy, závaznými právními předpisy, Podmínkami a Smlouvou.
 4. Provozovatel pak výslovně neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu, která vznikla Klientovi uvedením chybného účtu elektronické peněženky či bankovního účtu nebo ztrátou, odcizením či zneužitím hesla k e-mailové adrese, elektronické peněžence či bankovnímu účtu Klienta.
 5. Provozovatel dále neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu vzniklou Klientovi:
  • v důsledku legislativních změn, včetně změn v interpretaci a aplikaci dosud platných právních předpisů;
  • v důsledku rozhodnutí či opatření soudu, státního zastupitelství, policejního orgánu nebo jiných orgánů veřejné moci a správy; v důsledku výpadku sítě internet či P2P sítí Digitální měny;
  • úplnou či částečnou nedostupností nebo nefunkčností Webových stránek;
  • nezákonným zneužitím Webových stránek;
  • počítačovými viry a kybernetickými útoky; Provozovatel Klientovi doporučuje pravidelné používání spolehlivého a snadno dostupného antivirového a preventivního softwaru; Klient tímto bere na vědomí, že SMS a e-mailové služby jsou citlivé na „spoofing“ a „phishing“ útoky a měl by se starat o kontrolu svých zpráv, které mu mají být směřovány ze  strany Provozovatele; zákaznická podpora Provozovatele nikdy nebude vyžadovat, aby Klient sdílel svou obrazovku nebo jinak poskytoval přístup ke svému počítači nebo jakémukoliv účtu. 
  •  jinými událostmi vyšší moci nezávislými na vůli Provozovatele;
  • ukončením nabídky prodeje a/nebo nákupu některé nebo veškeré Digitální měny, případně dalších služeb; a
  • přerušením provozu Webových stránek Provozovatelem (např. za účelem provedení údržby) nebo jeho ukončením.
 6. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, nebude Provozovatel odpovědný za jakoukoliv částku, jež přesahuje celkovou hodnotu Digitální měny nebo peněz uložených v Klientově elektronické peněžence, a to za žádných okolností. Pokud se nárok/spor týká konkrétní transakce, pak výše tohoto nároku nebude přesahovat hodnotu dané transakce.

13. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ, přitom respektuje zásadu zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.
 2. Všechny osobní údaje uvedené v objednávkovém či registračním formuláři jsou zpracovávány výhradně pro účely realizace Směny a zasílání obchodních sdělení Klientovi prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 3. Provozovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny; v této souvislosti se zejména zavazuje:
  • zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR a ZOOÚ, budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat účelu zpracování ve smyslu odst. 3.;
  • přijmout vhodná opatření, aby poskytl Klientům stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná GDPR a ZOOÚ;
  • zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
  • zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR a ZOOÚ tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
  • vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR;
  • řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
  • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy;
  • postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR a ZOOÚ, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů dle odst. 1., plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva Klientů jakožto subjektů údajů a poskytovat jim v této souvislosti nezbytnou součinnost.
 4. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou vymezeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
 5. Klient bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje požívají ochrany dvojího šifrování a jsou zabezpečeny obdobným způsobem jako privátní klíče k účtům elektronických peněženek Provozovatele.

14. Cookies a obchodní sdělení

 1. Cookies se rozumí malý soubor dat, které Webové stránky uloží do počítače, tabletu či mobilního zařízení Klienta, a jehož účelem je zefektivnění zobrazovaného obsahu a používání Webových stránek individuálně pro každého Klienta.
 2. Provozovatel využívá cookies za účelem zlepšení podmínek poskytování svých služeb a jejich propagace.
 3. Používáním Webových stránek uděluje Klient Provozovateli souhlas s ukládáním souborů cookies na svém počítačovém zařízení.
 4. Zadáním objednávky uděluje Klient Provozovateli souhlas se zasíláním informací souvisejících s Digitální měnou, službami nebo podnikem Provozovatele, jakož i se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu Klienta. Při doručení obchodního sdělení má Klient možnost vyjádřit svou vůli nedostávat další obchodní sdělení a Provozovatel je povinen tento projev vůle respektovat a další obchodní sdělení Klientovi nezasílat.

15. Závěrečná ustanovení

 1. Služby Provozovatele jsou poskytovány "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakékoliv záruky, ať již výslovné nebo implicitní, a to v maximálním možném rozsahu povoleném příslušnými závaznými právními předpisy: Provozovatel výslovně odmítá jakékoliv implicitní záruky za obchodovatelnost, vhodnost pro konkrétní účel a/nebo bezvadnost. Provozovatel neposkytuje žádné záruky, že přístup na Webové stránky, jakýkoliv produkt nebo služba budou trvalé, nepřerušované, včasné nebo bezchybné. Provozovatel dále neposkytuje žádné záruky o přesnosti nebo úplnosti historických údajů o ceně Digitálních měn, které jsou k dispozici na Webových stránkách. Provozovatel vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil, že žádosti o elektronické odvody a příjmy zahrnující například bankovní účty budou zpracovány včas, ale neposkytuje žádné záruky ohledně doby potřebné k dokončení takového zpracování, které závisí na mnoha faktorech, jež jsou mimo kontrolu Provozovatele.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Webové stránky či rozsah a podmínky nabídky produktů a služeb, a to i bez předchozího upozornění Klienta. Klient bere na vědomí, že tyto úpravy mohou mít vliv na charakter nabídky produktů a služeb, a zavazuje se, že v této souvislosti nebude uplatňovat náhradu jakékoliv újmy či škody.
 3. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení Podmínek ze strany Klienta je Provozovatel oprávněn omezit rozsah plnění poskytovaných Klientovi.
 4. V případě závažného nebo opakovaného podstatného porušení Podmínek ze strany Klienta je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi přístup k poskytovaným plněním.
 5. Klient bere na vědomí, že v rámci obchodování s Digitální měnou spolupracuje Provozovatel s orgány veřejné moci a správy (např. s Českou národní bankou, Úřadem, policejními orgány apod.) a poskytuje jim veškerou součinnost nezbytnou pro výkon jejich pravomocí, a v této souvislosti se zavazuje poskytovat obdobnou spolupráci a součinnost Provozovateli.
 6. Veškeré spory vzniklé mezi Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. V případě, že odstranění sporu smírnou cestou nebude možné, k řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky. Provozovatel upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce.
 7. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s Webovými stránkami a jejich užíváním se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy právní poměr Smluvních stran obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
 8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ujednání Podmínek odchylná od ustanovení občanského zákoníku nebo tato ustanovení vylučující jsou takto sjednána vědomě a v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a s respektem ke všem právům a oprávněným zájmům Smluvních stran.
 9. Pokud jakékoliv ujednání Podmínek je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ujednání. Neplatné nebo nevymahatelné ujednání bude nahrazeno novým, platným a vymahatelným ujednáním, jehož znění bude v nejvyšší možné míře přípustné závaznými právními předpisy odpovídat záměru vyjádřenému původním ujednáním a Podmínkami jako celkem.
 10. Klient prohlašuje, že se před zahájením užívání Webových stránek a zadáním objednávky důkladně seznámil s těmito Podmínkami, plně jim porozuměl a bez výhrad souhlasí s jejich obsahem.
 11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4. 6. 2019.