Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies pro reklamu. Další informace Souhlasím
Blog post image

Společnosti Crypto Technologies s.r.o.
IČO: 06846963, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290051 (dále jen „Crypto Technologies“)

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem společnost Crypto Technologies shromažďuje, užívá, sdílí a chrání informace o Klientovi (jak je dále definován ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Crypto Technologies) získané prostřednictvím Webových stránek (jak jsou dále definovány ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Crypto Technologies) při užívání služeb společnosti Crypto Technologies. Jakékoli označení v první osobě, zejména ve formě zájmen „my“, „nás“, „nám“ a „naše“, odkazuje na společnost Crypto Technologies. Jakékoli oslovení a označení v druhé osobě, zejména prostřednictvím zájmen „vy”, „vás”, „váš”, „vám”, „vámi“ apod. odkazuje na Klienta, uživatele služeb a Webových stránek.

Pokud žádáme od našich Klientů určité osobní údaje, je to proto, že jsme buď povinni ze zákona takovéto údaje shromažďovat, nebo jsou tyto údaje nezbytné pro níže specifikované účely. Jakékoli nevyžadované údaje, které nám poskytnete, budeme považovat za údaje poskytnuté dobrovolně. Poskytnutím osobních údajů může být podmíněn váš přístup k našim službám nebo možnost jejich využívání.

Užíváním Webových stránek souhlasíte s postupy, uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Příležitostně může společnost Crypto Technologies tyto Zásady ochrany osobních údajů revidovat tak, aby odrážely změny v zákonech nebo v našich postupech při shromažďování a užívání osobních údajů. Pokud dojde k podstatným změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů, budou změny oznámeny viditelně na Webových stránkách. Užití Vašich údajů pro jakýkoli jiný účel, než který je specifikován v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, je podmíněno Vaším předchozím souhlasem.

Tyto zásady ochrany osobních údajů začleňují prvky z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), neboť jednáme v souladu s pravidly zpracování osobních údajů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Údaje, které společnost Crypto Technologies shromažďuje

Chceme abyste si byli vědomi toho, jaké údaje shromažďujeme v případě, že jste se registrovali na Webových stránkách za účelem využívání našich služeb.

Údaje, které nám poskytnete při registraci a verifikaci

Když se registrujete na Webových stránkách, poskytujete nám osobní údaje, které obsahují Vaše kontaktní informace, (i) průkaz totožnosti obsahující Vaše oficiálně potvrzené základní údaje, zejména celé jméno, fotografii, pohlaví a datum a místo narození, a (ii) hlavičku výpisu z bankovního účtu Klienta, který má být použit ke splnění závazků ze Smlouvy dle Všeobecných obchodních podmínek společnosti Crypto Technologies. Berte na vědomí, že součástí verifikace může být i telefonické kontaktování Klienta společností Crypto Technolgies za účelem ověření poskytnutých údajů.

Informace, které shromažďujeme při identifikaci Klienta

Abychom vyhověli globálním regulačním normám, včetně Anti-Money Laundering, Know-Your-Customer  a Counter Terrorist Financing, vyžadujeme ve společnosti Crypto Technologies, aby klientské účty prošly procesem ověřování identity Klienta. Shromáždeny jsou jakékoli údaje poskytnuté při takové formální identifikaci.

Společnost Crypto Technologies je osobou povinnou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (“AMLZ”), a je proto povinna postupovat v souladu s tímto zákonem.

Crypto Technologies jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 7 AMLZ identifikaci Klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota Směny (obchodu) překročí částku 1.000 EUR za období jednoho (1) kalendářního měsíce, bez ohledu na tento limit rovněž vždy, pokud jde o podezřelý obchod, či vznik obchodního vztahu. Hodnoty jednotlivých obchodů se pro účely posouzení dosažení výše uvedeného limitu sčítají pro jednotlivé Klienty, účty, jakož i e-mailové adresy.

Klient bere na vědomí, že společnost Crypto Technologies může pro jednotlivé typy jím poskytovaných služeb stanovit na základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede identifikaci Klienta, přičemž tato hodnota může být i nižší než částka 1.000 EUR.

Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze (i) snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo (ii) podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, popřípadě (iii) že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu či (iv) jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. Obchod se považuje za podezřelý vždy, pokud se Klient odmítá podrobit kontrole, jak je popsána níže.

Identifikace Klienta se provádí v souladu s ustanovením § 8 AMLZ následovně:

při identifikaci Klienta, který je fyzickou osobou, Crypto Technologies identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením na průkazu totožnosti;

při identifikaci Klienta, který je právnickou osobou, společnost Crypto Technologies identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.

V rámci identifikace Klienta společnost Crypto Technologies zjistí a zaznamená, zda Klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Při dalších obchodech s Klientem, který byl již identifikován ověří společnost Crypto Technologies vhodným způsobem totožnost konkrétní jednající fyzické osoby.

V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech společnost Crypto Technologies kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů Klienta.

Klient poskytne společnosti Crypto Technologies informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Společnost Crypto Technologies může pro účely AMLZ takto získané informace zpracovávat.

Identifikační údaje jsou poskytovány především vyplněním a odesláním objednávkového a/nebo registračního formuláře a předložením požadovaných dokladů a dokumentů.

Na žádost společnosti Crypto Technologies může první identifikaci Klienta provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy. Crypto Technologies nemusí provést identifikaci Klienta, jestliže byla provedena úvěrovou nebo finanční institucí, pokud tuto identifikaci převezme.

Společnost Crypto Technologies jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 9 AMLZ kontrolu Klienta před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 10.000 EUR nebo vyšší, jde-li o podezřelý obchod, a při vzniku obchodního vztahu, a to před uskutečněním obchodu, i v době trvání obchodního vztahu.

Kontrola zahrnuje získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, zjišťování vlastnické a řídící struktury Klienta a jeho skutečného majitele, pokud je Klientem právnická osoba, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele, průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.

Klient bere na vědomí, že společnost Crypto Technologies může pro jednotlivé typy jím poskytovaných obchodů stanovit na základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede kontrolu Klienta, přičemž tato hodnota může být i nižší než zmíněných 10.000 EUR.

Klient je povinen poskytnout společnosti Crypto Technologies informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů.

Společnost Crypto Technologies odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu nebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační povinnost a Klient se odmítne podrobit identifikaci, nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, nebo pokud z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu Klienta, nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

Zjistí-li společnost Crypto technologies podezřelý obchod, oznámí to Finančnímu analytickému úřadu se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1 („Úřad”) bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem.

Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladnou realizací obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, společnost Crypto Technologies může vyřídit objednávku Klienta týkající se podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu Úřadem.

Informace, které shromažďujeme při Vašem využívání našich služeb

Informace o využívání služeb

Při Vašem využívání Webových stránek zaznamenáváme a shromažďujeme data a čas přístupu k službám a způsobu jejich využití, identifikaci zařízení, operačního systému, typu prohlížeče a IP adresu. Tyto informace mohou být přímo získány společností Crypto Technologies nebo prostřednictvím třetích stran, jejichž služeb Crypto Technologies využívá. Tyto údaje o využívání služeb nám pomáhají zajistit, aby bylo naše rozhraní přístupné Klientům napříč zařízeními, a aby bylo nápomocné při při vyšetřování případných trestných činů.

Informace o objednávkách

Při přijímání objednávek a pouze za účelem jejich plnění zaznamenáváme údaje, které nám v těchto objednávkách poskytnete. Informace získané z objednávek lze užít za jiným účelem, jen vyžadují-li to právní předpisy, nebo poskytnete-li nám k tomu předchozí souhlas.

Informace o transakcích

U všech Klientských účtů shromažďujeme informace o transakcích, které zahrnují údaje o vkladech, historii obchodů a příkazovou činnost s distribuční historií. Tyto údaje o transakcích jsou sledovány a posuzovány z hlediska podezřelých obchodních aktivit za účelem ochrany Klientů před podvody a pro podporu při řešení případných právních sporů.

Proč Crypto Technologies tyto informace shromažďuje

Za účelem poskytování a zlepšování úrovně našich služeb

Shromážděné informace využíváme k poskytování našich služeb a ověřování identity Klienta. Používáme IP adresu a jedinečné identifikátory uložené v souborech cookie ve Vašem zařízení, které nám pomáhají ověřovat Vaši totožnost a poskytovat personalizované služby. Vzhledem k našim právním povinnostem a systémovým požadavkům Vám nemůžeme poskytovat služby bez identifikačních údajů, kontaktních údajů a údajů týkajících se transakcí.

Za účelem ochrany našich Klientů

Shromážděné informace užíváme k zabezpečení Webových stránek, historie Klientských účtů a všech archivů.

IP adresy a cookie soubory používáme k ochraně před DDoS útoky, spamem a phishingem.

Analyzujeme obchodní činnost s cílem včas odhalit podezřelé chování, abychom předešli případným podvodům a ztrátě finančních prostředků na úkor oprávněných subjektů.

Za účelem dodržování zákonných požadavků

Respektování soukromí a bezpečnosti uložených dat nás zavazuje k dodržování právních předpisů, zejména GDPR a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Respektujeme požadavky Klienta a nebudeme zveřejňovat ani poskytovat žádné osobní údaje třetím stranám bez přezkoumání ze strany našeho právního týmu a/nebo předchozího souhlasu Klienta.

Za účelem měření výkonu Webových stránek

Aktivně měříme a analyzujeme data, abychom pochopili, jak jsou naše služby využívány. Tuto kontrolní činnost provádí náš provozní tým s cílem neustále zlepšovat výkonnost Webových stránek a Klientský komfort.

Neustále sledujeme údaje o činnosti našeho systému a komunikaci s Klienty, abychom rychle identifikovali a vyřešili případné problémy.

Za účelem lepší komunikace s Klientem

Shromážděné osobní údaje, jako je např. e-mailová adresa, využíváme k přímé interakci s Klienty při poskytování Klientské podpory nebo k tomu, abychom Klienty informovali o jejich přihlášeních, transakcích a zabezpečení. Bez zpracování Vašich osobních údajů pro potvrzení každé komunikace nebudeme schopni odpovědět na Vaše dotazy nebo vyhovět Vašim žádostem. Veškerá přímá komunikace je důvěrně chráněna a její správnost je interně posuzována.

Za účelem dodržování našich Všeobecných obchodních podmínek a jiných dohod

Pro nás a naše Klienty je velmi důležité, abychom neustále kontrolovali, vyšetřovali a předcházeli případným zakázaným nebo nezákonným činnostem, které porušují naše Všeobecné obchodní podmínky. Ve prospěch celé naší Klientské základny důsledně vynucujeme závazky ze smluv se třetími stranami a aktivně vyšetřujeme porušování našich zveřejněných Všeobecných obchodních podmínek. Crypto Technologies si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb jakémukoli Klientovi, který je zapojen do činností porušujících naše Všeobecné obchodní podmínky.

Za účelem zasílání obchodních sdělení Klientovi

Prostřednictvím prostředků elektronické komunikace podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme Klientům obchodní sdělení, ledaže k tomu nebyl Klientem udělen souhlas, popřípadě byl odvolán.

Jak společnost Crypto Technologies chrání své klientské údaje

Společnost Crypto Technologies zavedla řadu bezpečnostních opatření, aby zajistila, že Vaše údaje nebudou ztraceny, zneužity nebo pozměněny. Společnost Crypto Technologies zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje požívají ochrany dvojího šifrování a jsou zabezpečeny obdobným způsobem jako privátní klíče k elektronickým účtům. Vezměte prosím na vědomí, že není možné zaručit 100 % bezpečnost týkající se přenosu dat nebo elektronického ukládání. Žádáme Vás proto, abyste nezávisle na naší ochraně, přijali a vzali na vědomí důležitost vlastních bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů.

  • Společnost Crypto Technologies se dále zavazuje:
  • zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR a ZOOÚ, budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat účelu zpracování ve smyslu odst. 3.;
  • přijmout vhodná opatření, aby poskytl Klientům stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná GDPR a ZOOÚ;
  • zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
  • zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR a ZOOÚ tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
  • vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR;
  • řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
  • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy podle Všeobecných obchodních podmínek;
  • postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR a ZOOÚ, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů dle odst. 1., plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva Klientů jakožto subjektů údajů a poskytovat jim v této souvislosti nezbytnou součinnost.

Máte-li podezření, že vaše osobní údaje byly ohroženy, zejména informace o Vašem Klientském účtu a/nebo hesle, okamžitě prosím kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Crypto Technologies.

Kontaktujte nás

Zavazujeme se respektovat práva a svobodu všech našich Klientů. Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo chcete-li podat Žádost ohledně ochrany údajů, obraťte se prosím na naší zákaznickou podporu.